JAK SZCZUJĄ WŁADZE WARSZAWSKIEJ ORA NA ADWOKATÓW

WYROK SĄDOWY NA ELŻBIETĘ JAWOROWICZ ZA KOPNIĘCIE LESZKA BUBLA

KOMUNIKAT PRASOWY NR 4 KWW LESZKA BUBLA

OLSZTYŃSKA OŚMIORNICA ŚLEDZI I NADAL SZYKANUJE LESZKA BUBLA, BOJĄC SIĘ UJAWNIENIA KOMPROMITUJĄCYCH JĄ MATERIAŁÓW!

Przestępczych szykan olsztyńskiej sitwy ciąg dalszy. W dniu 19 września (czwartek) 2019, kontynuując swą kampanię wyborczą na senatora z Okręgu Wyborczego Olsztyn-Nidzica-Szczytno, Leszek Bubel spotkał się z kolejnymi przestępczymi przejawami szykan Prokuratury Okręgowej w Olsztynie i działającej na jej polecenie olsztyńskie…

CZYTAJ WIĘCEJ

SKANAL! Oto, co ukrywa przed wyborcami senator Lidia Staroń!

Zobacz też stronę o wyczynach senator Lidii Staroń – kliknij Moja kontr-kandydatka do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej startuje w wyborach pod hasłem ZAWSZE PO STRONIE LUDZI, ale to pusty frazes, pic na wodę, zwykłe zakłamanie. Senator swoje hasło wyborcze ma zrealizować w Senacie. A wiecie Państwo co w Senacie robiła kandydatka Staroń w mijającej IX kadencji ? W tej kadencji odbyły się 84 posiedzenia Senatu, trwające łącznie 169 dni. Kandydatki Staroń nie było na posiedzeniach Senatu przez 100 dni, w tym przez ostatnie półtora roku nie pojawiła się ani razu. Może listy obecności podpisywała, ale na sali obrad jej nie było i nie uczestniczyła w obowiązkowych  głosowaniach. Jest to do sprawdzenia na stronie internetowej Senatu. Nie miała czasu na Senat, bo ważniejsze były występy w telewizji.  ZOBACZ WIĘCEJ >

ŚLUBOWANIE SĘDZIEGO

„Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”

ZOBACZ JAK ADWOKACI I POLITYCY WYCHODZĄ WRAZ Z SĘDZIAMI Z TAJNEJ NARADY

Por­tal nie­za­le­zna.pl do­tarł do nie­pu­bli­ko­wa­ne­go wcze­śniej fil­mu, któ­ry po­ka­zu­je ku­li­sy spo­tka­nia zor­ga­ni­zo­wa­ne­go w lip­cu w Sej­mie przez to­tal­ną opo­zy­cję. Na na­gra­niu wi­dać jak z Biu­ra Kra­jo­we­go Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej przy uli­cy Wiej­skiej, nie­opo­dal gma­chu Sej­mu, wy­cho­dzi wraz z po­li­ty­ka­mi PO sę­dziow­ska i ad­wo­kac­ka eli­ta. W tej gru­pie, któ­ra prze­by­wa­ła w sie­dzi­bie PO, jest I pre­zes Są­du Naj­wyż­sze­go Mał­go­rza­ta Gers­dorf, Da­riusz Za­wi­stow­ski i An­drzej Żu­rek z KRS, prof. Adam Strzem­bosz, prof. An­drzej Rze­pliń­ski, adw. Ja­cek Tre­la pre­zes NRA czy Kry­stian Mar­kie­wicz, szef sto­wa­rzy­sze­nia Iu­sti­tia. Przed­sta­wi­cie­le wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści zmie­rza­ją w zwar­tej gru­pie do Sej­mu, w oto­cze­niu po­li­ty­ków PO Grze­gorz Sche­ty­ny, Bo­ry­sa Bud­ki, Krzysz­to­fa Brej­zy, Mał­go­rza­ty Ki­da­wy­-Błoń­skiej, Ra­fał Gru­piń­skie­go, Mar­ci­na Kier­wiń­skie­go i in­nych po­słów tej par­tii.

Wkrótce...

BANDYCI W TOGACH

PARANOJE SYSTEMU SKARGOWEGO I WNIOSKÓW O POCIĄGNIĘCIE DO DYSCYPLINARNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

10 WAD ADWOKATÓW

RUSZYŁA KAMPANIA LESZKA BUBLA DO SENATU

NASZE INTERWENCJE

ARESZT WYDOBYWCZY. MOŻNA I TAK

OLSZTYŃSKA OŚMIORNICA

SITWA KOMUNISTYCZNA W ADWOKATURZE

WALKA Z PATOLOGIAMI

OSTRZEGAMY

Lech ObaraLidia StarońMarek Markiewicz

Maria Wentlandt-WalkiewiczWIĘZIENIE TO MARNOWANIE ŻYCIA

81
119
87
101
93
96

WOLNOŚĆ TO SIŁA UMYSŁU 

112
115
91
105
106
110
136
111

POLACAMY

KASACJE KARNE I CYWILNE, APELACJE, ARESZT WYDOBYWCZY, PROWADZENIE SPRAW, EKSPERTYZY, KASACJE NADZWYCZAJNE, SKARGI DO STRASBURGA, POMÓWIENIA, DZIENNIKARZE ŚLEDCZY, MEDIA, DETEKTYWI FILMY BEZNADZIEJNE SPRAWY? NIE DLA NAS!

MAFIE W TOGACH
SITWY

BANDYTYZM PRAWNY PRZEGRANA SPRAWA GANGSTERKA NIESPRAWIEDLIWY WYROK PROKURATORSKO-SĄDOWO BEZPRAWIE

Close Menu