KASACJE KARNE I CYWILNE, APELACJE, ARESZT WYDOBYWCZY, PROWADZENIE SPRAW, EKSPERTYZY, KASACJE NADZWYCZAJNE, SKARGI DO STRASBURGA, POMÓWIENIA, DZIENNIKARZE ŚLEDCZY, MEDIA, DETEKTYWI FILMY BEZNADZIEJNE SPRAWY? NIE DLA NAS!

WITAMY!

MAFIE W TOGACH
SITWY

BANDYTYZM PRAWNY PRZEGRANA SPRAWA GANGSTERKA NIESPRAWIEDLIWY WYROK PROKURATORSKO-SĄDOWO BEZPRAWIE

ŚLUBOWANIE SĘDZIEGO

„Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”

ZOBACZ JAK ADWOKACI I POLITYCY WYCHODZĄ WRAZ Z SĘDZIAMI Z TAJNEJ NARADY

Por­tal nie­za­le­zna.pl do­tarł do nie­pu­bli­ko­wa­ne­go wcze­śniej fil­mu, któ­ry po­ka­zu­je ku­li­sy spo­tka­nia zor­ga­ni­zo­wa­ne­go w lip­cu w Sej­mie przez to­tal­ną opo­zy­cję. Na na­gra­niu wi­dać jak z Biu­ra Kra­jo­we­go Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej przy uli­cy Wiej­skiej, nie­opo­dal gma­chu Sej­mu, wy­cho­dzi wraz z po­li­ty­ka­mi PO sę­dziow­ska i ad­wo­kac­ka eli­ta. W tej gru­pie, któ­ra prze­by­wa­ła w sie­dzi­bie PO, jest I pre­zes Są­du Naj­wyż­sze­go Mał­go­rza­ta Gers­dorf, Da­riusz Za­wi­stow­ski i An­drzej Żu­rek z KRS, prof. Adam Strzem­bosz, prof. An­drzej Rze­pliń­ski, adw. Ja­cek Tre­la pre­zes NRA czy Kry­stian Mar­kie­wicz, szef sto­wa­rzy­sze­nia Iu­sti­tia. Przed­sta­wi­cie­le wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści zmie­rza­ją w zwar­tej gru­pie do Sej­mu, w oto­cze­niu po­li­ty­ków PO Grze­gorz Sche­ty­ny, Bo­ry­sa Bud­ki, Krzysz­to­fa Brej­zy, Mał­go­rza­ty Ki­da­wy­-Błoń­skiej, Ra­fał Gru­piń­skie­go, Mar­ci­na Kier­wiń­skie­go i in­nych po­słów tej par­tii.

Wkrótce...

BANDYCI W TOGACH

PARANOJE SYSTEMU SKARGOWEGO I WNIOSKÓW O POCIĄGNIĘCIE DO DYSCYPLINARNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

10 WAD ADWOKATÓW

NASZE INTERWENCJE

ARESZT WYDOBYWCZY. MOŻNA I TAK

SITWA KOMUNISTYCZNA W ADWOKATURZE

WALKA Z PATOLOGIAMI

WIĘZIENIE TO MARNOWANIE ŻYCIA

81
119
87
101
93
96

WOLNOŚĆ TO SIŁA UMYSŁU 

112
115
91
105
106
110
136
111

POLACAMY

OSTRZEGAMY

Lech ObaraLidia StarońMarek Markiewicz

Maria Wentlandt-WalkiewiczClose Menu