KASACJE KARNE I CYWILNE, APELACJE, ARESZT WYDOBYWCZY, PROWADZENIE SPRAW, EKSPERTYZY, KASACJE NADZWYCZAJNE, SKARGI DO STRASBURGA, POMÓWIENIA, DZIENNIKARZE ŚLEDCZY, MEDIA, DETEKTYWI FILMY BEZNADZIEJNE SPRAWY? NIE DLA NAS!

WITAMY!

MAFIE W TOGACH
SITWY

BANDYTYZM PRAWNY PRZEGRANA SPRAWA GANGSTERKA NIESPRAWIEDLIWY WYROK PROKURATORSKO-SĄDOWO BEZPRAWIE

ŚLUBOWANIE SĘDZIEGO

„Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”

ZOBACZ JAK ADWOKACI I POLITYCY WYCHODZĄ WRAZ Z SĘDZIAMI Z TAJNEJ NARADY

Por­tal nie­za­le­zna.pl do­tarł do nie­pu­bli­ko­wa­ne­go wcze­śniej fil­mu, któ­ry po­ka­zu­je ku­li­sy spo­tka­nia zor­ga­ni­zo­wa­ne­go w lip­cu w Sej­mie przez to­tal­ną opo­zy­cję. Na na­gra­niu wi­dać jak z Biu­ra Kra­jo­we­go Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej przy uli­cy Wiej­skiej, nie­opo­dal gma­chu Sej­mu, wy­cho­dzi wraz z po­li­ty­ka­mi PO sę­dziow­ska i ad­wo­kac­ka eli­ta. W tej gru­pie, któ­ra prze­by­wa­ła w sie­dzi­bie PO, jest I pre­zes Są­du Naj­wyż­sze­go Mał­go­rza­ta Gers­dorf, Da­riusz Za­wi­stow­ski i An­drzej Żu­rek z KRS, prof. Adam Strzem­bosz, prof. An­drzej Rze­pliń­ski, adw. Ja­cek Tre­la pre­zes NRA czy Kry­stian Mar­kie­wicz, szef sto­wa­rzy­sze­nia Iu­sti­tia. Przed­sta­wi­cie­le wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści zmie­rza­ją w zwar­tej gru­pie do Sej­mu, w oto­cze­niu po­li­ty­ków PO Grze­gorz Sche­ty­ny, Bo­ry­sa Bud­ki, Krzysz­to­fa Brej­zy, Mał­go­rza­ty Ki­da­wy­-Błoń­skiej, Ra­fał Gru­piń­skie­go, Mar­ci­na Kier­wiń­skie­go i in­nych po­słów tej par­tii.

Wkrótce...

BANDYCI W TOGACH

PARANOJE SYSTEMU SKARGOWEGO I WNIOSKÓW O POCIĄGNIĘCIE DO DYSCYPLINARNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

10 WAD ADWOKATÓW

NASZE INTERWENCJE

ARESZT WYDOBYWCZY. MOŻNA I TAK

OLSZTYŃSKA OŚMIORNICA

SITWA KOMUNISTYCZNA W ADWOKATURZE

WALKA Z PATOLOGIAMI

OSTRZEGAMY

Lech ObaraLidia StarońMarek Markiewicz

Maria Wentlandt-WalkiewiczWIĘZIENIE TO MARNOWANIE ŻYCIA

81
119
87
101
93
96

WOLNOŚĆ TO SIŁA UMYSŁU 

112
115
91
105
106
110
136
111

POLACAMY

Close Menu