BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

WYKAZ INSTYTUCJI I PUNKTÓW UDZIELAJĄCYCH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Przygotowaliśmy dla naszych interesantów wykaz niektórych instytucji i organizacji świadczących bezpłatną pomoc prawną. Poniższe materiały zostały opracowane na podstawie ogólnodostępnych informacji. Zachęcamy do skorzystania z niżej wymienionych informacji osoby, które potrzebują wsparcia w trudnych sytuacjach prawnych i nie wiedzą do kogo mają się zwrócić o pomoc.

Rzecznik Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl 
– jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem ochrony prawnej. Po pomoc może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne. Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. ,,Solidarności” 77
00 – 090 Warszawa
tel. (0-22) 55 17 700
fax. (0-22) 827 64 53
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka – www.hfhrpol.waw.pl – organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka. Służy fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych. Przyjmuje sprawy, w których doszło lub mogło dojść do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, naruszenia nietykalności przez policję, do wolności osobistej, do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej itp. Przedstawiciele fundacji obserwują procesy, pomagają w formułowaniu skarg do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, pomagają imigrantom uzyskać status uchodźcy. Fundacja nie zajmuje się sprawami socjalnymi, nie świadczy usług adwokackich.
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
tel. (0-22) 828 10 08
fax (0-22) 556 44 50
e-mail hfhr@hfhrpol.waw.pl

Aktualne programy udzielające porad prawnych:

http://www.hfhrpol.waw.pl/pomocprawna.html

Centrum Praw Kobiet – www.cpk.org.pl 
-pomaga ofiarom przemocy oraz dyskryminowanym. Udziela porad i pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego (przemoc domowa), rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, związane z władzą rodzicielską) oraz pracy. Zapewnia porady prawnika, porady psychologiczne, zapewnianie pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter precedensowy oraz udziela wsparcia kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

ul. Wilcza 60 lok.19
00-679 Warszawa
tel. (0-22) 622-25-17, tel./fax (0-22) 652-01-17
e-mail temida@cpk.org.pl

Komitet Ochrony Praw Dziecka – www.kopd.pl 
-organizacja , której zadaniem jest ochrona dziecka przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Jest miejscem gdzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych.

ul. Flory 7 lok. 6
00-586 Warszawa
tel. (0-22) 848-24-24
tel./fax (0-22) 848-07-20
e-mail kopd@kopd.pl 

Rzecznik Praw Dziecka – www.brpd.gov.pl 
– instytucja zajmująca się sprawami związanymi z problemami dzieci i młodzieży do lat 18. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Może żądać wyjaśnień na temat sprawy od instytucji, sądu, prokuratora.

Adres Biura Rzecznika Praw Dziecka:
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
tel. 0 22 696 55 50
e- mail: rzecznik@brpd.gov.pl ,

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) – www.fdds.pl
Chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy. W prowadzonym przez FDDS

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej bezpośrednią pomoc psychologiczną i prawną znajdą dzieci uczestniczące w procedurach prawnych – ofiary krzywdzenia oraz ich rodziny. Pomoc prawna obejmuje konsultacje z zakresu prawa karnego i rodzinnego. Udzielana jest pomocy w napisaniu pisma do sądu, instytucji.

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 88 62, (0-22) 826 14 34
e-mail cpd@fdds.pl

Centrum Dziecka i Rodziny 
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel. (0-22) 616 16 69
fax (0-22) 672 65 86
e-mail walecznych@fdn.pl

Na stronach Komendy Stołecznej Policji www.policja.waw.pl/?page=Structure[&]id=2[&]did=27#54 
znajdują się adresy

 • Ośrodków i interwencji kryzysowej
 • Wybranych instytucji zajmujących się pomocą osobom poszkodowanym na terenie województwa mazowieckiego
 • Pomocy uchodźcom i cudzoziemcom.

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Kolizji Drogowych „Alter Ego” – http://www.alterego.org.pl . -stowarzyszenie pomagaja poszkodowanym w wypadkach drogowych. Można skorzystać również z pomocy psychologa, rzeczoznawców oraz adwokatów. W imieniu poszkodowanych występuje z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń sprawców. W trudnych sytuacjach pokrywa częściowo koszty adwokackie i sądowe. ul. Ciołka 13 pok. 4,
00-445 Warszawa
tel. (0-22) 877 38 10
fax (0-22) 877 38 17
e-mail alterego@alterego.org.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów

Do zadań rzecznika należy zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów oraz udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie
ul. Canaletta 2
00-099 Warszawa

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8.00 – 18.00
Wtorek-piątek: 8.00 – 16.00

tel. (+48) 22 44 33 444,
fax (+48) 22 44 33 470
e-mail: konsument@um.warszawa.pl

Federacja Konsumentów – www.federacja-konsumentow.org.pl 
-głównym celem instytucji jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce. W trudniejszych sprawach prawnicy podejmują bezpośrednie interwencje u sprzedawców i producentów, wskazują na nieprawidłowości w sposobie załatwienia reklamacji, powołują się na właściwe przepisy uzasadniające roszczenia klientów. Gdy mediacja zawiedzie, piszą pozwy i prowadzą sprawy sądowe w imieniu konsumentów, najpierw próbując rozstrzygnąć spór przed polubownym sądem konsumenckim, a w ostateczności przed sądem powszechnym.
Al. Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa.
tel. (0-22) 827 64 81
e-mail warszawa@federacja-konsumentow.org.pl

Rzecznik Ubezpieczonych – www.rzu.gov.pl 
reprezentuje interesy wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. .Rzecznik podejmuje się mediacji z zakładem ubezpieczeń, doradza. Eksperci udzielają porad głównie przez telefon:
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu)
00-024 Warszawa
tel. (0-22) 333-73-26, 333-73-27, 333-73-28
fax (0-22) 333-73-29
e-mail biuro@rzu.gov.pl

Krajowa Rada Spółdzielcza – www.krs.com.pl
-udziela pomocy członkom spółdzielni, którzy dowiedzą się m.in., jak założyć spółdzielnie, jak odliczyć VAT w spółdzielniach, jak ustalić koszta opłat eksploatacyjnych itp. Prawnicy interpretują przepisy spółdzielcze, udzielają porad, piszą opinie prawne.
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa
tel. (0 22) 827 46 88

Centrum Informacyjne dla Niepełnosprawnych – www.niepelnosprawni.pl 
– na pytania dotyczące niepełnosprawności odpowiadają pracownicy socjalni i prawnicy
Centrum Integracja Warszawa
ul. Dzielna 1
00-162 Warszawa
tel. (0-22) 831 85 82, faks wew. 13
e-mail warszawa@integracja.org

Rzecznik Praw Pacjenta – www.bpp.waw.pl 
-do biura wpływają zgłoszenia z całej Polski. Biuro umożliwia pacjentom kontakt z osobami obsługującym infolinię, prawnikami oraz konsultantami medycznymi. Ponadto w Biurze zatrudnione są osoby pełniące funkcję Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
ul. Długa 38/40
00-2388Warszawa
tel./faks:(0-22) 635-75-78
e-mail sekretariat@bpp.gov.pl

Główny Inspektorat Pracy (GIP), Okręgowy Inspektorat Pracy (OIP) – www.gip.pl 
Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy
na ul. Lindleya 16
00-973 Warszawa
V piętro, pokój nr 501
tel. (0 22) 583-17-27

Automobilklub Polski  w Warszawie – stowarzyszenie działające między innymi na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oferuje bezpłatną pomoc prawną adresowaną do uczestników wypadków komunikacyjnych-osób poszkodowanych oraz osób narażonych na sankcje prawne.

Dyżury w czwartki od godz. 17.00 do godz.19.00
w siedzibie Automobilklubu Polski przy ul. Pańskiej 85 w Warszawie, I piętro, pok. 11
zarezerwowanie terminu spotkania pod numerem telefonu 789 222 355 lub przez email: info@barnat.pl

Biuro Porad Obywatelskich – www.warszawa.bpo.engo.pl 

przeznaczone dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej z Warszawy. Informuje o przysługujących prawach z każdej dziedziny: od spraw mieszkaniowych, przez ubezpieczenia, prawo pracy, po przemoc w rodzinie. Nie zajmuje się podatkami. Doradca pomoże sformułować pismo do instytucji, wskaże przydatne adresy, np. mediatorów, podpowie, jakie uprawnienia ma osoba poszkodowana.
ul. Gałczyńskiego 3
00-362 Warszawa
tel. (0-22) 828 12 95
e-mail bpo@free.ngo.pl

Fundacja Academia Iuris – www.academiaiuris.pl 
Pomaga wszystkim, których nie stać na opłacenie prawnika, głównie emerytom, rencistom, bezrobotnym i samotnym matkom. Nie zajmuje się sprawami podatkowymi, z zakresu prawa gospodarczego, nie pomaga w separacjach czy rozwodach.. Informacje o godzinach dyżurów prawników można uzyskać w siedzibie fundacji
Fundacja Academia Iuris
ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa
Kontakt z biurem Fundacji:
tel. (0-22) 498 72 30
fax (0-22) 499 71 70
e-mail biuro@academiaiuris.pl

Klinika Prawa – Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji UW – www.klinika.wpia.uw.edu.pl 
-studenci skupieni w Klinice Prawa świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom
w trudnej sytuacji majątkowej, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego.
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-325 Warszawa
uwaga: klinika nie udziela porad telefonicznych oraz za pomocą poczty elektronicznej.
tel./fax (0-22) 552-43-18
tel. (0-22) 552-08-11
e-mail klinika@wpia.uw.edu.pl

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW – www.poradniaprawnawpia.uksw.edu.pl
-studenci prawa świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom w trudnej sytuacji majątkowej, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego
-wszystkie porady są konsultowane z pracownikami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu, którzy nadzorują pracę Poradni
ul. Wóycickiego 1/3,bl. 17,  01-938 Warszawa
Pokój numer 65
Telefon: 22 569 97 30
e-mail: poradniaprawnawpia@uksw.edu.pl

Studencka Poradnia Prawna przy Akademii Leona Koźmińskiego
www.poradnia.kozminski.edu.pl
Studenci prawa pod nadzorem merytorycznym opiekunów naukowych udzielają bezpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym poprzez sporządzanie pisemnych opinii prawnych i projektów pism z zakresu prawa: administracyjnego, cywilnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.
ul. Jagiellońska 59
pokój A-1 (parter budynku A)
03-301 Warszawa
tel.: 22 519-22-38
fax: 22 519-23-18
e-mail: poradnia@kozminski.edu.pl

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent m.st. Warszawy w załączniku do zarządzenia 647/2017 określił miejskie lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2017 r.

Caritas Diecezji Siedleckiej dostrzegając potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego od kilku lat tworzy na terenie województwa mazowieckiego instytucjonalne formy wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym oraz świadkom. Działania te wynikają z Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, wpisują się w zadania zlecone przez Ministerstwo Sprawiedliwości jako Dysponenta Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej, obecnie Funduszu Sprawiedliwości i tym samym znajdują swoje odzwierciedlenie w postaci Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach, Łosicach i Pilawie. Praca Ośrodków ukierunkowana jest na kompleksowe działania mające głównie na celu niwelowanie skutków doświadczanych przestępstw oraz pomoc w rozwiązaniu trudnych sytuacji związanych i bezpośrednio wynikających z doświadczanego przestępstwa. Oferta jest również odpowiedzią na bariery z jakimi borykają się osoby pokrzywdzone przestępstwem, osoby im najbliższe i świadkowie, które uniemożliwiają im reagowanie na krzywdzenie.

BEZPŁATNA pomoc obejmuje:

 • pomoc prawną
 • pomoc tłumacza w celu uzyskania pomocy prawnej
 • pomoc psychologiczną / psychiatryczną
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania
 • udzielenie schronienia
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych
 • pokrywanie kosztów zakupu urządzeń i wyposażenia
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
 • w szczególnych przypadkach osobie pokrzywdzonej przydzielany jest opiekun-wolontariusz, który asystuje jej poza Ośrodkiem, pomagając przy załatwianiu niezbędnych formalności.

Celem działalności Ośrodków prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej jest również wsparcie w powrocie do równowagi oraz ochrona przed wtórną wiktymizacją. Ideą jest zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym i świadkom należnych im uprawnień, zarówno w trakcie trwania procedur karnych, jak i po ich zakończeniu. W myśl art. 10 ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, w przypadku zagrożenia dla zdrowia psychicznego pokrzywdzonego, świadka lub osób im najbliższym, organ prowadzący czynności operacyjno-rozpoznawcze albo postępowanie sprawdzające lub postępowanie przygotowawcze albo sąd informuje pokrzywdzonego lub świadka o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej świadczonej przez podmioty, które otrzymały na ten cel dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: siedlce.caritas.pl oraz w poniższych placówkach:

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Budowlana 1

tel. 500 566 881, e-mail: siedlce.oppp@caritas.pl

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łosicach

08-200 Łosice, ul. Narutowicza 2B

tel. 500 566 924, e-mail: losice.oppp@caritas.pl

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pilawie

08-440 Pilawa, ul. Wojska Polskiego 16

tel. 500 566 876, e-mail: pilawa.oppp@caritas.pl

Źródło: https://www.waw.sa.gov.pl/wykaz-instytucji-i-punktow-udzielajacych-nieodplatnej-pomocy-prawnej,m,mg,103,123,204

WIĘZIENIE TO MARNOWANIE ŻYCIA

81
119
87
101
93
96

WOLNOŚĆ TO SIŁA UMYSŁU 

112
115
91
105
106
110
136
111
Close Menu